donderdag 24 november 2016

GOOI EEMLAND 900-1567 - 50plusser.nl

GOOI EEMLAND 900-1567 - 50plusser.nl: GOOI EEMLAND 900-1567Wednesday, March 27, 2013 Gansoordstraat - Turfpoortstraat de oudste en langste straat van Naarden. Vesting Naarden op de Kaart GESCHIEDENIS VAN GOO

GESCHIEDENIS VAN T GOOI EN DE ERFGOOIERS 900-2010

GESCHIEDENIS VAN T GOOI EN DE ERFGOOIERS 900-2010: JAARTALLENLIJST 900 TM 2010ERFGOOIERS GESCHIEDENISHistorisch overzicht vanaf het ontstaan van de Gooise Marke in de middeleeuwen tot de ontbinding in de jaren 70 van de 20e ee

TITELS VAN BOEKEN, BETREKKING HEBBENDE OP HET GOOI EN DE
ERFGOOIERS.
_____________________________________________________________
620 DE ERFGOOIER: Nieuws- en advertentieblad voor Bussum en   
    omstreken - afl. 2 (1897/1898) no. 6(1/1) - Baarn,         
    G.Bakker., 24 -9-1898 + 1-1-1897. 4 blz.  
    IISG © SISO: PM 4078 © Rec. nr. 620

612 VERDEDIGING VAN HET REGT DER DORPSGEMEENTEN IN GOOYLAND,  
    OP DE HEIDEN EN WEIDEN, ALDAAR GELEGEN: / Backer, C.      
    Amster¬dam, C. Weddepohl. 1842. 52 blz.
    R.A.H. © SISO: O 6 © 1842 © Rec.nr. 612.

613 IETS OVER GOOILAND, DE ONTGINNING VAN HETZELVE, EN DE     
    REGTEN VAN HET DOMEIN, ALS EIGENAAR EN DER GEBRUIKERS /   
    Back¬er, C.© Amsterdam, Johannes Mueller, 1838. 93 blz.
    R.A.H. © SISO: O 2 © 1838 © Rec.nr. 613.

489 VERSLAG OMTRENT DEN OORSPRONG EN DEN AARD DER
      GEBRUIKSREG  TEN OP DE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND. : Bijzonder in    
    betrek¬king tot de vraag wie de geregden zijn tot dat      
    gebruik / Perk, A. © Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1842, 102,  
    LXX1 (bijlagen) noten.
    De bekende notaris Perk, uit Hilversum' heeft zeer veel   
    historisch onder¬zoek gedaan naar de geschiedenis van het  
    Gooi en de erfgooi¬ers. Hij is de eerste die zich weten©¬    
    schappe¬lijk met dit onderwerp bezig heeft gehouden. In    
    1843 heeft hij de eerste 'moderne' landkaart van het Gooi 
    uitgegeven.
    RAH © SISO: 7 F 6 © Rec.nr. 489.

830 KAART VAN GOOILAND NA DE HEIDE VERDEELING VAN 1843.
    AAN WIJZENDE DE SOORT VAN BEBOUWING EN ALLE VERANDERINGEN TOT 
    OP GEMELD TIJDSTIP: Met toestemming van Zijne Excellentie 
    den Minister van Financien op aanvrage en met medewerking 
    van A. Perk, Agent van het Domein te Hilversum / Vrankrijker, A.C.J. de
    - herdr. Hilversum Goois Museum, 1966 ©    
    loos krt. 4 blz.
 

485 BIJDRAGE TOT DEN RECHTSTOESTAND DER ERFGOOIERS: Rinkel,L ©
    Proef schrift © Utrecht, "De Industrie", J. van Druten,   
    1884, 110 blz. (lit. en noten)
    RAH © SISO: O 8 / 1884 © Rec.nr. 485.

611 DE HEIDEN EN WEIDEN VAN GOOILAND: Geschiedkundige bijdrage
    tot het vraagstuk betreffende de verdeling der Gooische    
    Markgronden / Buis, F.A. © Hilversum, Joh. Gerads & Comp. 
    1887. 44 blz. (Fabius uit Naarden)
    R.A.H. © SISO: O 5 © 1887 © Rec.nr. 611.

614 CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN ARREST VAN 14    
    NOVEMBER 1888 VAN HET PROVINCIAAL GERECHTSHOF VAN NOORD©  
    HOLLAND INZAKE STAD EN LANDE VANM GOOILAND CONTRA DE      
    GEMEENTE HILVERSUM EN DE HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG©    
    MAAT¬SCHAPPIJ © H'sum, Joh. Geradts & Co. 1888. 23 + 7 blz.
    De gemeente Hilversum handelde ontrechtmatig door met de  
    H.IJ.S.M. een kontrakt af te sluiten over de afzanding    
    langs de spoorlijn tussen Hilversum en Bussum. De vergoe¬  
    ding voor de zandwinning streek Hilversum ook onrechtmatig
    op. Het proces dat volgde, stelde Stad en Lande van Gooi¬  
    land in het gelijk. Voortaan ging de opbrengst van de     
    afzanding naar de kas van 'Stad en Lande'.
    R.A.H. © SISO: O 8 © 1888 © Rec.nr. 614.

604 DE ERFGOOIERS©QUAESTIE: Haar betekenis en verloop in den  
    laatsten tijd / Het Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de  
    gemee¬ne Heiden en weiden van Gooiland © Hilversum, Gebrs. 
    Klene, (1904) 32 blz.                   Een beeld van de  
    strijd die de erfgooiers moesten voeren tegen de politie  
    waarover het 'oude' bestuur de beschikking had.
    RAH © SISO: O 10 © 1904 © Rec.nr. 604.

486 AUTORITEITEN TEGEN ERFGOOIERS: Ranitz, J.A. de ©
     'sGravenhage, Boekh. v.d. Gebr. Belinfante, 1906. 71 blz. (noten)
    Indruk van het erfgooiersvraagstuk, opgedaan en neergeschreven door
    de verdedigers van 5 gestrafte erfgooiers.
    Rechtzaak ging over het kappen van bomen op grond van Stad
    & Lande, dat ontvreemd was door Langerhuizen. (bezitter   
    van het landgoed Zuid Crailo.)
    RAH © SISO: o 22 / 1906 ©Rec.nr. 486. 

468 DE ERFGOOIERSWET 1912: Wet van den 25sten april 1912,     
    S.149, tot vaststelling van regelen betrekkelijk den      
    rechtstoestand der vanouds genaamde "gemene heiden en     
    weiden van Gooiland" / Heemskerk, C.J. © Hilversum, Gebrs.
    Klene, 31 blz.
    RAH © SISO: 18 F 52 I/O 18© 1929 © rEC. NR. 468

469 DE ERFGOOIERS©KWESTIE NO.2: Handelende over den Eigendom, 
    het Beheer en het Gebruiksrecht / Peet Jz, Jacob ©        
    Hilver¬sum, Gebrs. Klene, 1903. 23 blz.
    RAH © SISO: 18 F 52 II © Rec.nr. 469

523 DE STRIJD IN HET GOOI: Een korte uiteenzetting van den    
    tegenwoordigen stand van het Erfgooiersvraagstuk / Voor©¬  
    beytel, M.C.M. Amsterdam, Alg. Handelsblad, 1907. 20 blz.
    R.A.H. © SISO: o 3 © 1907 © Rec.nr. 523.


470 ERFGOOIERS EN ANDERE GOOIERS: Bijzonder en algemeen        
    be¬lang. Weg met het z.g. Bevredigingsrapport / Thomasen,  
    C. Tweede druk© Amsterdan©Hilversum©Bussum, J.W. Ebert,   
    1926. 9 blz.
    RAH © SISO: 18 F 52 IV © Rec.nr. 471

471 VERVOLGINGEN EN NIET©VERVOLGINGEN IN DE ERFGOOIERSQUESTIE
    Het Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de Gemeene Heiden en
    Weiden van Gooiland © Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 
    1906. 16blz.  
    Het onrecht dat de Erfgooiers is en wordt aangedaan door  
    de burgemeesters van vijf Gooische gemeenten.
    R.A.H.  © SISO: 18 F 52 IV © Rec.nr. 471.

472 SCHAARBRIEF DER GEMEENE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND /
    Het bestuur van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland © Naarden,
    Gooische Drukkerij, 1895. 16 blz.
    33 artikelen omtrent het gebruik en het beheer van de     
    Gemeene Heiden en Weiden.
    R.A.H. © SISO: 18 F 52 V © Rec.nr. 472.

Œ473 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement regelde het gebruik 
   en genot der aan de Vereniging behoorende zaken © Bussum,  
   Firma R. Los, 1914. 12 blz.
   Het 21 artikelen bevattende reglement zoals het in artikel 
   20 van de 'Erfgooierswet 1912' wordt aangegeven.
   R.A.H. © SISO: 18 F 52 VI © Rec.nr. 473    

474 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement regelende de verkie¬ 
    zing van Bestuursleden door de leden © Bussum, Firma R.   
    Los, 1914. 16 blz.
    Reglement conform artikel 25, sub 2a en b en sub 5 der    
    erfgooierswet 1912
    R.A.H. © SISO: 18 F 52 VII © Rec.nr. 474.

475 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement van orde voor de    
    Algemene vergadering van stad en Lande van Gooiland ©     
    Bussum, Firma R. Los, 1914. 7 blz.
    Reglement conform artikelen 21 t/m 24 der erfgooierswet   
    1912.
    R.A.H. © SISO: 18 F 52 VIII ©Rec.nr. 475

590 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement op het verloren gaan
    van het lidmaatschap © Bussum, Firma R. Los, 1914. 4 blz.
    Reglement conform art. 10 der erfgooierswet 1912. (zie ook
    473,474,475. R.A.H. © SISO: 18 F 52 IX © Rec.nr. 590.

591 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN STAD EN LANDE
    VAN GOOILAND 1890, 8 blz. (zie ook 473, 474, 475, 590.)
    R.A.H. © SISO: 18 F 52 X © Rec.nr. 591.

592 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement van orde voor de    
    bestuursvergaderingen van Stad en Lande van Gooiland ©    
    Bussum, Firma R. Los, 1914. 10 blz.
    (zie ook: 473, 474, 475, 590, 591)
    R.A.H. © SISO: 18 F 52 XI ©Rec.nr. 592.


429 DE ERFGOOIERSKWESTIE: Proefschrift ter verkrijging van den
    graad van Doctor in de rechtsgeleerdheid / Erk, Jacobus   
    P.H. van © Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon. 1927. I©  
    XLVI; 5©92 blz.     Historische analyse vanaf 986 van de  
    erfgooierskwestie tussen de dorpen in het Gooi, die voor¬  
    gelegd werden aan hogere rechtelijke instanties, in bijla©
    ¬gen 2 schaa¬rbrieven; plus de 50 artikelen van de erf©     
    gooiers¬wet.
    GEM. ARCH. A'DAM © RAH © KB DEN HAAG © SISO: 38 D 30 16 C 
    14 1135 A72 © Rec.nr. 429.


059 DE ERFGOOIERS EN HUN GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT (TOT 1568)
    Sebus, Proefschrift© Amsterdam, H.J. Paris, 1934, 1933.   
    25 cm. © literatuurlijst, 238 blz.
    Over de Erfgooiers, leden van de vereniging Stad En Lande 
    van Gooiland, die de gemene gronden beheert (968©1568)    
    Bijlagen: Schaar- en bosbrieven; tabellen.
    UB A'DAM, INST. 138 UB UTRECHT, RAH, KB DEN HAAG © SISO:  
    Ges 51 g 4200 AB diss Leiden 1933 SE 8 d 17 320 A60 15 G  
    26 © Rec. nr. 59.


434 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: EERSTE DEEL: de Middeleeuwen / 
    Enklaar, D.Th., Vrankrijker ACJ de © Amsterdam, N.V. Uitg.
    Mij Parnassus Amsterdam, 1939 © ill. 189 blz.
    De geschiedenis van het gebied tussen Vecht en eem, waar¬  
    bij veel aandacht voor de institutioneel©juridische ge©¬   
    schiede¬nis en daarmee samenhangende gebiedsbegrenzingen en
    rechten en plichten van bezitters en bewoners. Bibliogra©¬ 
    fie en bronver¬melding. (zie ook 411, 431 en 432)
    GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG, © SISO: 30 A 27
    F 3 I 77 G 2© Rec.nr. 434

432 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: TWEEDE DEEL: Nieuwe Geschiede©¬ 
    nis / Enklaar, D.Th.; Vrankrijker, A.C.J. de © Amsterdamn,
    N.V. Uig. Mij Parnassus Amsterdam, 1940 ©ill.I ©122 blz.
    Geschiedenis van het Gooi over de periode 1572 © 1795; met
    name aandacht voor economische en politieke aspecten.
    (zie ook: 411, 431 en 434.)
    GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG,© SISO: 30 A 37 
    F 3 II 77 G 2 © Rec.nr. 432.

431 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: DERDE DEEL : Nieuwe en nieuwste
    Geschiedenis / Enklaar, D.Th. ; Vrankrijker, A.C.J. de ©  
    Amsterdam N.V. Uitg. Mij Parnassus Amsterdam, 1941 © ill. 
    219©394 blz.
    Geschiedenis van het Gooi vanaf 1572 tot 1940. Aandacht   
    voor, naast kerkelijke geschiedenis, de economische ont©¬  
    wikke¬ling en geschiedenis. Ontsluiting van het Gooi door  
    de spoorwegen en stoomtram.  Bibliografie en bronnen. (zie
    ook 411, 432 en 434.
    GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG, ©SISO: 30 A47
    F 3 III 77 G 2 © Rec.nr. 431.

411 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: VIERDE DEEL: De laatste 50 jaar
    1925 © 1975: Nieuwste Geschiedenis van Gooiland: 1925 ©   
    1975 / Vrankrijker A.C.J. de ©Schiedam,Interbook Interna©¬ 
    ti¬onal BV Gooise boekverkopers 1976 ©foto's, reg.7©203 blz
    Geschiedenis van het gooi vanaf 1925 tot 1975, waarbij    
    moderne ontwikkelingen als integratie, planologie en      
    nieuwe economische ontwikkelingen centraal staan. Stich¬©  
    ting Goois Natuurreservaat. Vestiging Radio en T.V.        
    stati¬ons in Hilver¬sum. (zie ook: 431, 432 en 434.
    GEM. ARCH. A'DAM, P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM,       
    R.A.¬H., A.R.A. DEN HAAG, BRM ZEIST © SISO: 30 A 4. 01
    9309 C GOOI GESCHIEDENIS 44 H I 77 G 2  NX2 gnh7 VRAN
    DL. IV. Rec.nr. 411

496 MIDDELEEUWSCHE RECHTSBRONNEN VAN STAD EN LANDE VAN GOOI©¬  
    LAND / Enklaar, D.Th © Utrecht, Kemink en Zoon NV Over den
    Dom, 1932 XXXIV , 502 blz. © (Werken der vereeniging tot  
    uitgaaf der bronnen van het oud©vaderlandsche recht. Derde
    reeks nr. 3.
    Teksten in (oud) Nederlands, Frans, Latijn. (met noten)
    R.A.H. © SISO: S 15 © 3 © Rec.nr. 496.

Œ511 DE OUDSTE KAARTEN VAN GOOILAND EN ZIJN GRENSGEBIEDEN /    
    Enklaar, D.Th. krtn. 1 © 21 blz.
    Aan de hand van juiste datering van overgebleven kaarten  
    worden historische en rechtshistorische conclusies getrok©¬
    ken over geschillen in het Gooiland m.b.t. het bezit en   
    het ge¬bruik van de bodem. Overdruk uit het Nederlandsch   
    Ar¬chieven¬blad, 3/4, 1931/1932.
    P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM © SISO: 9309 C 7 GOOI    
    ENKLAAR © Rec.nr. 511.

516 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Geschiedenis en problemen van 
    de erfgooiers 968 © 1968 / Vrankrijker, A.C.J. de © Bus©¬  
    sum, Van Dishoeck, Van Holkema & Warendorf NV, 1968 © ill.
    foto's, krt. port., li. opg. reg., tab. 5 © 152 blz.
    In 1963 werd besloten de Vereniging Stad en Lande van     
    Gooiland (erfgooiersvereniging) te ontbinden: daarop werd 
    besloten een geschiedenis van de erfgooiers te schrijven, 
    met de nadruk op de periode na 1912, toen de erfgooierswet
    tot stand kwam. Met namenlijsten van de leden uit 1965 en 
    foto's met onderschrift.
    P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM, R.A.H., GEM. ARCH.      
    A'DAM, IISG KB DEN HAAG, BRM ZEIST, © SISO: 9309 C 7 GOOI 
    VRANKRIJKER 49 C 7 36 G 52 NA 55/60 7055 D14 NX2 gnhg7    
    VRAN © Rec.nr. 516. 


xxx DE GESCHIEDENIS VAN EEMNES
    o.a. Van Hees
    Foto's van veel oude Eemnesser boerderijen en huizen met  
    een beschrijving. Een voorbeeld voor Blaricum en Naarden.


BKTITERF.GOI  -  2009 

Archeologische Collectie van de Erfgooiers - 50plusser.nl

Archeologische Collectie van de Erfgooiers - 50plusser.nl: INSTITUUT VOOR PRAE- EN PROTOHISTORIE-------------------------------------Inventaris van de archeologische collectie van Stad en Lande van Gooiland, tentoongesteld in een vit

woensdag 23 november 2016

HISTORIE HILVERSUM - 50plusser.nl

HISTORIE HILVERSUM - 50plusser.nl: HILVERSUM Van arm schapendorp tot industriedorp en vervolgens Mediastad.__________________________________De huidige gemeenteraad van Hilversum bestaat voor het merendeel uit

zondag 20 november 2016

BUSSUMSE SCHIPPERSFAMILIE POST - 50plusser.nl

BUSSUMSE SCHIPPERSFAMILIE POST - 50plusser.nl: BUSSUMSE FAMILIE POST, VIJF GENERATIES ZANDSCHIPPERSDoor Frans de GooijerInleidingEnkele eeuwen geleden leefden er in ons dorp zo weinig Bussummers, dat iedereen elkaar kende.

zaterdag 19 november 2016

HET SPIEGEL OP DE KADASTRALE KAART VAN NAARDEN

HET SPIEGEL OP DE KADASTRALE KAART VAN NAARDEN: HET SPIEGEL VAN NAARDEN Het Spiegel is een villapark in Bussum, dat zich tussen 1874 en 1940 heeft ontwikkeld. Het dankt zijn ontstaan aan de komst van de Oosterspoorlijn tuss